Nền công nghiệp vận tải đường bộ là chỗ dựa vững chắc của các nền kinh tế mạnh mẽ và xã hội năng động. Vì thế nó hợp pháp và rất cần thiết cho việc bảo bệ nền công nghiệp, nó là yếu tố sống còn đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội