Bạn đang xem phần 1 của 8 phần trong series Thuật ngữ - Khái niệm

Khái niệm logistics được Hiệp hội các nhà chuyên nghiệp về quản trị chuỗi cung ứng (Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP) định nghĩa như sau…