Incoterm More »

Quyền bảo hiểm theo điều kiện Cif – Incoterm®

Trong hành trình đường biển, khi hàng hóa gặp rủi ro sẽ gây nhiều tổn thất cho chủ hàng. Vì…

Tìm hiểu Incoterms 2010

Quá trình phát triển Incoterms

Khái quát Incoterms

Hải quan More »

Thủ tục hải quan nhóm 8: Địa điểm kiểm tra

Bạn đang xem phần 8 của 8 phần trong series Thủ tục hải quan

NHÓM 8: ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TTHC 8.1: Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài…

Thủ tục Hải Quan nhóm 7: Xuất nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục hải quan nhóm 6: Kinh doanh tạm nhập tái xuất

Thủ tục hải quan nhóm 5: Xuất nhập khẩu thương mại