Free Ebook Free Logistics Ebook

Download nguyên văn Hiệp định TPP (PDF)

Bạn đang xem phần 1 của 3 phần trong series Hiệp Định TPP Toàn Tập

Download nguyên văn Hiệp định TPP (PDF)

 

01. Hiệp định TPP – Cơ hội thách thức và giải pháp chiến lược

02. Tài liệu giới thiệu nội dung Phòng vệ thương mại trong Hiệp định TPP

03. Tài liệu giới thiệu nội dung Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định TPP

04. Tài liệu giới thiệu nội dung Dệt may trong Hiệp định TPP(2)

05. Tài liệu nội dung chủ yếu về Lao động trong Hiệp định TPP

06. Tài liệu giới thiệu nội dung Doanh nghiệp nhà nước trong Hiệp định TPP

07. Tài liệu giới thiệu nội dung Chính sách cạnh tranh trong Hiệp định TPP

08. Tài liệu giới thiệu nội dung Môi trường trong Hiệp định TPP

09. Tài liệu giới thiệu nội dung Trợ cấp thủy sản và bảo tồn trong Hiệp định TPP

 

Download nguyên văn Hiệp định TPP

Nguồn moit.gov.vn

HIỆP ĐỊNH TPP – Lời mở đầu >>

Post Comment